HOVE VANDVÆRK - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015


Afholdt 23. marts 2015, kl. 20:00

Til stede: 5 repræsentanter for bestyrelsen, 2 interessenter ved personligt fremmøde, 1 forbruger og 1 interessent ved fuldmagt.

1) Valg af dirigent: Erik Madsen blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

2) Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

2014 har været et tungt år for vandværket. Det startede ellers så fint med, at vi fik ombygget boringen, så vi fremover kører med pumper, der bruger væsentligt mindre strøm.

Men vi måtte i midten af året sande, at vores boring var ved at lukke til, og derfor blev vi nødt til at lave om på alle planer. Det lykkedes os at få gennemført en regenerering inden frosten kom. Prisen for dette var, at planerne om at arbejde med skifte af forsyningsledning på Lille Lundevej blev sat på pause.

Med regeneringen fulgte desværre også en periode med vandkvalitetsproblemer, da vore filtre ikke havde godt af at stå stille i de to døgn, hvor vi kørte med fremmed vand. Kvaliteten er kommet på plads igen. Men det kræver tid at kildeopspore og dokumentere kvaliteten med målinger.

Året er derudover gået med at ruste os til at opfylde kravene i den nye bekendtgørelse om vandkvalitet, som kræver, at vi har udpeget en driftsansvarlig, og at denne er uddannet i kvalitetsstyring og hygiejne. Det lykkedes at få KVE til at køre en kursuspakke for vandværkerne i Egedal. Og både Jørn og Ricco er uddannet efter bekendtgørelsens krav.

For at begrænse de administrative opgaver besluttede vi på sidste generalforsamling, at der kunne opkræves et administrationsgebyr, som delvist dækker ekstra arbejdet ved at håndtere betalinger, der går uden om PBS/NETS. Fremover vil der blive pålagt 50 kr. i gebyr på opkrævningen, hvis man ikke tilmelder til PBS/NETS. Beslutningen gælder stadig, men som nogle måske har opdaget, så mangler gebyret på årsopgørelsen. Det skyldes en fejl, hos vores faktureringsbureau. Fejlen bliver først rettet ved næste a conto opkrævning, da udsendelsen af ekstra, særskilte regningen ville koste os væsentligt mere end indtægten fra gebyrerne.

For så vidt angår selve vandværksdriften ser det godt ud ift. vandspild. Vi er langt under landsgennemsnittet. På produktionssiden er der også godt nyt - vores investeringer i nye pumper har reduceret elforbruget med 8 procent, som om pumperne først kom ordentligt i drift til sidst i året, hvor vi brugte meget procesvand.

2014 har budt på store kommunale planer vedrørende BNBO og vandforsyning. Vi prøver at være konstruktive, og jeg ville gerne kunne sige, at det fører noget ubetinget godt med sig. Men nogle gange kan man komme i tvivl. Hvis kommunen – og her er det svært at vide, om det er embedsmænd eller politikere som tegner butikken – får sin vilje, så vil det helt sikkert betyde, at vores vand bliver meget dyrere. Mindst 1 kr. pr. kubikmeter. Men om vi får bedre vand og større forsyningssikkerhed for pengene, kan man have berettiget tvivl om. Sikkert er det også, at de mange krav om udredninger, dokumentation, bemærkninger til kommunale indsatsplaner og kvalitetsstyringsinstrumenter kræver så store ressourcer, at der er øget behov for professionel hjælp. I kravene til det administrative setup går man ikke forskel på store og små. Og så bliver det rigtig svært at være den lille.

2014 bød også på nye kommunale krav ift. vores takstblade. Kort for talt ønskede kommunen, at der blev anvendt andre metoder. De fleste vandværker i kommunen mener og har ment, at de allerede anvendte gode metoder. Nogle sager er bare ikke altid værd at bruge meget tid på. På Hove Vandværk endte vi med at bøje af for det kommunale pres. Det har ingen konsekvens for de nuværende forbrugere. For de fremtidige forbrugere er tilslutningsafgifterne, som før var 2, nu blevet til 3. Men summen er stort set den samme... Det ændrede takstblad slår igennem i regnskabet, da vi har ændret vores værdiansættelsesmetoder, så de følger kalkulationen af takster.

Vi forventer også, at vi kigger videre på muligheder for nødforsyning, muligheder for etablering af en ny kildeplads (til en ny boring) samt på, hvordan arealerne omkring vores eksisterende boring er beskyttede.

Og et andet resultat er helt sikkert også, at vores administrationsomkostninger kommer til at vokse, hvilket alt andet lige kommer til at indebære, at vi kommer til at revidere vores takststruktur en eller flere gange i løbet af de kommende år. Indtil videre holder vi dog taksterne uændrede i år.

Som formand for vandværket i nu 9 år glæder jeg mig på mange måder til min jubilæumssæson. Det har været vandværkets vision og mission at levere godt vand, lokalt forankret og baseret på mest mulig frivillig indsats. Vi har fastholdt at være det billigste af kommunens små vandværker. Jeg synes selv, at vi er fulgt med tiden og er veldrevne, trods alle administrative byrder.

Men der er også kommet lidt malurt i bægeret. For det slider at drive vandværk, hvis vi ikke kan fordele opgaverne på i hvert fald fem bestyrelsesmedlemmer.

Som jeg ser det, så er vandværket et af de få livstegn fra vores lille by, som fastholder os i den politiske bevidsthed i kommunen. Det har vi brug for.

Hvis vi må give op, så er de økonomiske konsekvenser for os alle hver især, at vandværket af Miljøministeriet bliver lagt ind under det nærmeste vandværk, omfattet af vandsektorloven, og at dette vandværk derefter kan tvangstilslutte os til deres ledningsnet for vores regning.

Så jeg tænker, at vi skal holde ud :-) Men at vi måske i de kommende år får brug for at overveje at knytte os sammen med et nabovandværk. Også selv om vi måske på den korte bane kommer til at yde en lille smule økonomisk fødselshjælp til et sådant projekt.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

3) Det reviderede regnskab til godkendelse: Det reviderede regnskab blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

4) Budget: Budgettet for 2015 blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

Udgifter til projektering af ny forsyningsledning på Lille Lundevej vil blive afholdt af budgettet, når det lykkes at gennemføre et udbud. Bestyrelsen vil orientere medlemmerne om gennemførelsen og de økonomiske konsekvenser af dette, hvis gennemførelsen kommer til at finde sted inden næste generalforsamling.

5) Forelæggelse af takstblad: Formanden redegjorde for takstbladets indhold.

Takstbladet for 2015 blev herefter enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag: Der var ikke indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
- Jørn Læsøe – Genopstiller
- Charlotte Haug – Genopstiller ikke
Derudover havde Susanne Engel Jensen meddelt, at hun ønskede at udtræde af vandværkets bestyrelse.

Formanden takkede Charlotte og Susanne indsatsen for vandet og borgerne i Hove.

Bendt Pyndt ønskede at opstille som nyt bestyrelsesmedlem. Charlotte Haug tilbød at tage den anden post, valgt for ét år, og formelt set varetage kassereropgaven, hvis opgaven blev begrænset til at varetage betalingsforretninger. Vandværkets øvrige økonomiske opgaver må herefter af bestyrelsen tilrettelægges således, så kasseren friholdes, mens der stadig opretholdes en form for funktionsadskillelse mellem formand og økonomiopgaver.

Valgt til bestyrelsen for to år uden modkandidater blev således:
- Jørn Læsøe
- Bent Pyndt
- Charlotte Haug Clausen - valgt for ét år

8) Valg af bestyrelsessuppleant: Susanne Engel Jensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen uden modkandidat.

9) Valg af revisorer: Formanden takkede de to revisorer for deres indsats for vandet og borgerne i Hove. Det har været en meget værdsat indsats, som også har betydet, at vi har kunnet begrænse vandværkets administrationsomkostninger.

Formanden orienterede om vedtægternes mulighed for at købe revision udefra, hvis der ikke var medlemmer, som ønskede at opstille som revisorer. Hvis revisionen skulle købes udefra, forventes det skønsmæssigt at indebære en takstforhøjelse på 400 kr. årligt.

Erik Madsen ønskede at fortsætte som revisor, hvis et andet medlem også var indstillet på at tiltræde som revisor. Da dette ikke var tilfældet, gav generalforsamlingen bestyrelsen mandat til at forsøge at finde yderligere én revisor blandt medlemmerne. Eller, hvis det ikke lykkedes, til at engagere et relevant revisionsfirma.

10) Eventuelt: Intet at bemærke.

Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.37 med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent Peter Egemose Grib, dirigent Erik Madsen.