HOVE VANDVÆRK - INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2014

Der indkaldes hermed til generalforsamling i følge selskabets vedtægter. Generalforsamlingen afholdes:

onsdag d. 19. marts 2014. 20.00.
Mødelokale 1 Smørum Idrætscenter på Flodvej, Ledøje-Smørum.

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab til godkendelse
4) Budget
5) Forelæggelse af takstblad
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af bestyrelsessuppleant
9) Valg af revisorer
10) Eventuelt

Vel mødt, bestyrelsen.