Mere end 100 år

Hove Vandværk blev dannet ved en stiftende generalforsamling allerede i 1910. Over årene er der sket en gradvis udbygning af Hove by og tilstødende arealer. Samtidigt er en række private boringer sløjfet. I takt med denne udvikling er antallet af interessenter i vandværket vokset, og værket har i dag lidt over 50 interessenter. De fleste interessenter er private hustande; en god håndfuld af forbrugerne er dog landbrug. Vandværket leverer også vand til en transformerstation.

Hvor kommer vandet fra?

Vandværket indvinder eget vand, knap 7.000 m3, fra en 45m dyb boring placeret syd for Hove by ud til Vadvej. Fra boringen ledes råvandet via rør til vandværket, som er placeret på Hove Møllevej, vest for Hove by.

På vandværket iltes vandet samtidigt med, at det filtreres i et sandfilter. Endelig ledes vandet til en rentvandstank. Fra rentvandstanken pumpes vandet direkte videre gennem flere hovedledninger ud i forsyningsnettet. Der tilsættes hverken kemikalier eller andet til vandet.

Det normale vandforbrug for værket ligger på omkring 17-21 m3 pr. døgn. Vandværket indvinder normalt 2 m3 pr. time, men den maksimale kapacitet ligger normalt noget højere.

Hvad gør vi ved vandet?

Vandkvaliteten var i slutningen af 1990erne præget af nitratproblemer, men efter etableringen af en længerevarende afværgepumpning og yderligere justering af indvindingsboringen blev nitratproblemet fjernet. Vandværket indvinder derfor nu uden brug af afværgepumpning. Vandkvaliteten kan derfor i dag betegnes som god.

Vandværket følger kravene til regelmæssige undersøgelser af drikkevandet, jf. ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”. Analyseprogrammet for vandværket godkendes hvert år af Egedal Kommune.

I starten af 2007 blev vandværkets hovedanlæg bygget om, så udpumpningen til forsyningsnettet sker via et frekvensstyret udpumpningsanlæg. Den nye udpumpningsform sikrer et lidt højere og mere jævnt tryk hos forbrugerne. Mikrobobler i vandet undgås. Ved systemudfald kommer der ikke længere luft ud i forsyningsledningerne.

I 2008 blev vandværkets tag renoveret. For at forbedre styringen af filterskylninger blev den automatiske styring og ilttilførslen til filtrene også renoveret i 2008 - renoveringen medfører mindre vandspild og færre driftsforstyrrelser.

I 2019 fik boringen nye pumper, som har øget værkets kapicitet og reduceret strømforbruget fra driften.

Hove Vandværk orienterer løbende vandværkets brugere om vandkvalitet mm. via denne hjemmeside. Ved særlige informationsbehov omdeles endvidere materiale til brugerne, og der udsendes SMS til de forbrugere, som har tilmeldt sig denne service.