HOVE VANDVÆRK - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2013


Afholdt 21. marts 2013, kl. 20:00

Til stede: 4 repræsentanter for bestyrelsen, 1 interessent og 1 forbruger ved personligt fremmøde.

1) Valg af dirigent: Per Kjerulff blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

2) Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

2012 har været et meget overvældende år for vandværket.

Vi besluttede over to generalforsamlinger at ændre vore vedtægter og dermed ændre vores selskabsform fra IS til AMBA. Vi tror stadig, at det i lyset af fremtidens krav til vandværker var en strategisk rigtig beslutning. Men vi må også sande, at det har medført en mængde administrative opgaver at konvertere selskabsformen i praksis. Vi er ved at være i mål nu, men der vil også i det kommende halve år være en række praktiske geværgreb, som skal gøres.

Vi fik også en ny kasserer og en suppleant, som hjælper kassereren. Det var godt og nødvendigt, men også en stor opgave at kaste sig ud i for Susanne og Charlotte. Dels fordi der er mange ting, som skal læres og erfares. Dels fordi vi jo i realiteten har kørt to adskilte økonomier noget af tiden. Vi er kommet godt i mål med meget, men der bliver nok fortsat en del at se til i 2013.

Ting, som ikke var komplicerede på forhånd, har vist sig at blive det efterhånden. Vi har gennem flere år benyttet et faktureringsbureau til at klare en del af det praktiske arbejde. I 2012 må vi konstatere, at firmaet ikke helt har været opgaven voksen. Det har også kastet arbejde af sig at udrede og tilbagebetale de forskellige svipsere, som firmaet har afstedkommet.

Som opfølgning på vores tidligere kasseres fratræden har vi også skullet ændre regnskabspraksisser mm. Vi har derfor nu en skreven vejledning til vore revisorer, som beskriver, de kontroller kan laves for at tilsikre sig, at vi ikke har uretmæssige poster i regnskabet. Og vi har også – via hårdt slid – inddrevet tilgodehavender fra to tidligere andelshavere.

På det rent administrative har vi således haft hænderne fulde. Og mere til.

For så vidt angår selve vandværksdriften har vi fået stabiliseret vandspildet (og dermed også elforbrug), vi har således nu et vandspild, som flugter pænt med landsgennemsnittet. Mht. elforbruget har vi stadig lidt at vinde – og med de elpriser, som tegner sig fremover, vil vi helt sikkert kunne vinde noget ved energioptimering.

Vi har i 2012 haft et enkelt kedeligt ledningsbrud – på en ledning som nærmest går under vandværksbygningen – bruddet er lokaliseret og lukket. Men når frosten går af jorden udestår der en ombygning af rørføringen på vandværket, så vi ikke længere har ledninger inde under vores bygninger.

Vi har i 2012 foretaget den lovpligtige udskiftning af målere. Den skal vi gentage i 2018. Vi har valgt en måler, som er forberedt for elektronisk aflæsning, så hvis vi på et senere tidspunkt får lyst til det, så kan vi introducere denne teknologi i vandværksdriften. Andre vandværker i kommunen har gode erfaringer med disse løsninger.

Hensigten var derefter, at vi i bestyrelsen skulle gå i gang med at projektere udskiftningen af forsyningsledningen på Ll. Lundevej. Vi er kommet et lille stykke idet vi har undersøgt, hvilke regler som gælder for området. Ved udskiftning af forsyningsledninger vil vandværket skulle udskifte ledning til grænsen af skel, hvorefter der etableres tilslutning til eksisterende jordledning. Hvis beboer ønsker at benytte muligheden for at udskifte sin egen jordledning samtidigt, afholdes de dermed forbundne merudgifter af lodsejer.

Vi har ikke i bestyrelsen haft kræfter til at gå i gang med selve projekteringen og indhentningen af tilbud. Desværre er det en opgave, som vi også i år må skubbe foran os lidt endnu.

Vi kommer også til at hæve luftindtaget på vores boring, for at fjerne risikoen for indtrængende overfladevand.

2012 bød også på arbejdet med en kommunal vandforsyningsplan og med en tværkommunal indsatsplan for grundvandet i det såkaldte Ballerup-Smørum område, et begyndende arbejde med Boringsnære Beskyttelses Områder (BNBOere) samt skærpede bekendtgørelser vedrørende kvalitetsstyring i vandsektoren.

Det korte af det lange er, at vi fremover skal bruge flere ressourcer på opgaver med et kigge på muligheder for nødforsyning, muligheder for etablering af en ny kildeplads (til en ny boring) samt på hvordan arealerne omkring vores eksisterende boring er beskyttede.

De mange planopgaver har derudover den klare konsekvens, at det bliver mere og mere krævende at være et lille vandværk rent administrativt. Så et forventeligt resultat er helt sikkert, at et eller flere af de små vandværker i kommunen kaster håndklædet i ringen. Og et andet resultat er helt sikkert også, at vores administrationsomkostninger kommer til at vokse, hvilket alt andet lige kommer til at indebære, at vi kommer til at revidere vores takststruktur en eller flere gange i løbet af de kommende år. Indtil videre holder vi dog taksterne uændrede i år.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

3) Det reviderede regnskab til godkendelse: Det reviderede regnskab blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

4) Budget: Budgettet for 2013 blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

5) Forelæggelse af takstblad: Takstbladet for 2013 blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag: Der var ikke indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
- Jørgen Læsøe – Genopstiller
- Henrik Clausen

Valgt til bestyrelsen for to år uden modkandidater blev således:
- Jørgen Læsøe
- Charlotte Haug Clausen

Valgt til bestyrelsen for et år var i 2012:
- Susanne Engel Jensen.

Valgt til kasserer for to år uden modkandidater blev således:
- Susanne Engel Jensen

8) Valg af bestyrelsessuppleant:Henrik Clausen blev valgt som suppleant til bestyrelsen uden modkandidat.

9) Valg af revisorer: Eva Farsø og Finn Larsen blev valgt som revisorer uden modkandidater.

10) Eventuelt: Intet at bemærke.

Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.06 med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent Peter Egemose Grib, dirigent Per Kjerulff.