HOVE VANDVÆRK - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2014


Afholdt 29. marts 2014, kl. 20:00

Til stede: 3 repræsentanter for bestyrelsen og 3 interessenter ved personligt fremmøde.

1) Valg af dirigent: Erik Madsen blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

2) Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

2013 har været et meget anstrengende år for vandværket.

Selv om vandet flyder i vore haner, og der i bund og grund ikke er det store arbejde forbundet med det, så tynger det administrative vandværksarbejde meget. Vandet klarer vi på rutinen. Men der er hele tiden nye administrative byrder at forholde sig til. Den ændrede selskabsform, som vi over to generalforsamlinger besluttede at implementere, kræver stadig sit. Beslutningen var rigtig. Men de administrative konsekvenser mærker vi stadig ift. bankforbindelser, opkrævninger, elforsyning. Alt skal startes op forfra.

Vores nye kasserer klarer betalingerne godt. Og formand, kasserer og Charlotte Haug har kæmpet sig gennem nye procedurer for afregning af moms og afgifter og meget mere. Det kan taget pippet fra selv de mest motiverede iværksættere. Og nogle gange også for vandværksfolk…

For at begrænse de administrative opgaver besluttede vi på sidste generalforsamling, at der kunne opkræves et administrationsgebyr, som delvist dækker ekstra arbejdet ved at håndtere betalinger, der går uden om PBS/NETS. Fremover vil der blive pålagt 50 kr. i gebyr på opkrævningen, hvis man ikke tilmelder til PBS/NETS.

For så vidt angår selve vandværksdriften ser det godt ud ift. vandspild. Vi er under landsgennemsnittet. På skyggesiden bruger vi for meget strøm pr. indvundet kubikmeter. Det kommer vi til at kigge nærmere på. Og investere i at forbedre.

Vi har hævet luftindtaget i boringen for at begrænse risikoen for forurening via indtrængende overfladevand, og vi vil bygge fugtfølsom tænd-sluk-automatik på. Vi vil også investere i pumper med lavere effekt for at begrænse strømforbruget.

2013 har budt på store kommunale planer vedrørende BNBO og vandforsyning. Vi prøver at være konstruktive, og jeg ville gerne kunne sige, at det fører noget ubetinget godt med sig. Men nogle gange kan man komme i tvivl. Hvis kommunen – og her er det svært at vide, om det er embedsmænd eller politikere som tegner butikken – får sin vilje, så vil det helt sikkert betyde, at vores vand bliver meget dyrere. Mindst 1 kr. pr. kubikmeter. Men om vi får bedre vand og større forsyningssikkerhed for pengene, kan man have berettiget tvivl om. Sikkert er det også, at de mange krav om udredninger, dokumentation, bemærkninger til kommunale indsatsplaner og kvalitetsstyringsinstrumenter kræver så store ressourcer, at der er øget behov for professionel hjælp. Rent administrativt kan man føle, at der ikke er stor forskel på at levere vand til 56 målere og på at flyve en mand til månen.

Det korte af det lange er, at vi fremover skal bruge flere ressourcer på opgaver med et kigge på muligheder for nødforsyning, muligheder for etablering af en ny kildeplads (til en ny boring) samt på, hvordan arealerne omkring vores eksisterende boring er beskyttede.

Jeg spåede allerede sidste år, at de mange planopgaver derudover har den klare konsekvens, at det bliver mere og mere krævende at være et lille vandværk rent administrativt. Så et forventeligt resultat er helt sikkert, at et eller flere af de små vandværker i kommunen kaster håndklædet i ringen. Det første har allerede gjort det. Jeg er bare ked af at få ret og ville egentlig hellere tage fejl.

Og et andet resultat er helt sikkert også, at vores administrationsomkostninger kommer til at vokse, hvilket alt andet lige kommer til at indebære, at vi kommer til at revidere vores takststruktur en eller flere gange i løbet af de kommende år. Indtil videre holder vi dog taksterne uændrede i år.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

3) Det reviderede regnskab til godkendelse: Det reviderede regnskab blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

4) Budget: Budgettet for 2014 blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt. Udgifter til projektering af ny forsyningsledning på Lille Lundevej vil blive afholdt af budgettet i 2014. Bestyrelsen vil orientere medlemmerne om gennemførelsen og de økonomiske konsekvenser af dette, hvis gennemførelsen kommer til at finde sted inden næste generalforsamling.

5) Forelæggelse af takstblad: Formanden redegjorde for de forhold, som indebar, at Egedal kommune efter vandværkets opfattelse uden hjemmelsmæssigt grundlag har afvist at godkende det hovedanlægsbidrag, som vandværket har beregnet. Der var opbakning til, at vandværket ikke skal acceptere, at den kommunale forvaltning via takstbladsafvisninger søger at tvinge vandværket til at fastsætte anlægsbidrag, som indebærer, at vandværkets nuværende medlemmer skal forære vandværkets formue væk til eventuelle nye forbrugere, eller at taksterne på anden måde forsøges fremtvunget fastsat lavere end de faktiske omkostninger, som taksterne skal dække.

Takstbladet for 2014 blev herefter enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag: Der var ikke indkomne forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
- Peter Egemose Grib – Genopstiller
- Susanne Engel Jensen – Genopstiller
- Adam Rubin

Formanden takkede Adam Rubin for sin mangeårige indsats for vandet og borgerne i Hove. Vi håber, at vi stadig kan trække lidt på Adams erfaringer vedr. LER i en overgangsperiode.

Ricco Jensen ønskede at opstille som nyt bestyrelsesmedlem.

Valgt til bestyrelsen for to år uden modkandidater blev således:
- Peter Egemose Grib
- Susanne Engel Jensen
- Ricco Jensen

8) Valg af bestyrelsessuppleant:Henrik Clausen blev valgt som suppleant til bestyrelsen uden modkandidat.

9) Valg af revisorer: Eva Farsø og Finn Larsen havde begge tilkendegivet, at de ikke ønskede at fortsætte som generalforsamlingsvalgte revisorer.

Formanden takkede de to revisorer for deres mangeårige indsats for vandet og borgerne i Hove. Det har været en meget værdsat indsats, som også har betydet, at vi har kunnet begrænse vandværkets administrationsomkostninger.

Formanden orienterede om vedtægternes mulighed for at købe revision udefra, hvis der ikke var medlemmer, som ønskede at opstille som revisorer. Udgiften ville i så fald kunne afholdes af de i budgettet afsatte reserver i 2014, men det ville være naturligt at forhøje den faste takst fra 2015, hvis revisionen skulle købes udefra. Dette ville skønsmæssigt indebære en takstforhøjelse på 400 kr. årligt.

Erik Madsen ønskede at opstille som revisor, hvis et andet medlem også var indstillet på at tiltræde som revisor. Da dette ikke var tilfældet, gav generalforsamlingen bestyrelsen mandat til at forsøge at finde yderligere én revisor blandt medlemmerne. Eller, hvis det ikke lykkedes, til at engagere et relevant revisionsfirma.

NOTE: Efter generalforsamlingen har Henrik Lid, Lundevej 7, meldt sig som revisor.

10) Eventuelt: Intet at bemærke.

Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.55 med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent Peter Egemose Grib, dirigent Erik Madsen.