HOVE VANDVÆRK - INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i følge selskabets vedtægter. Generalforsamlingen afholdes:

tirsdag d. 28. marts 2017 KL. 20.00.
Mødelokale 1, Kulturhuset Flodvej, Ledøje-Smørum.

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab til godkendelse
4) Budget
5) Forelæggelse af takstblad
6) Indkomne forslag - Der er ikke indkommet forslag.
7) Valg af to ordinære bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af bestyrelsessuppleant
9) Valg af revisorer og revisorsuppleant
10) Eventuelt

Medlemmer kan, jf. vedtægternes § 8 stk. 2., afgive stemme ved fuldmagt. Et fremmødt medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Vel mødt, bestyrelsen.