HOVE VANDVÆRK - INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2013

Der indkaldes hermed til generalforsamling i følge selskabets vedtægter. Generalforsamlingen afholdes:

Torsdag d. 21. marts 2013. 20.00.
Mødelokalerne i Kulturhuset på Flodvej, Ledøje-Smørum.

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab til godkendelse
4) Budget
5) Forelæggelse af takstblad
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af bestyrelsessuppleant
9) Valg af revisorer
10) Eventuelt

Vel mødt, bestyrelsen.