HOVE VANDVÆRK - INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2016

Der indkaldes hermed til generalforsamling i følge selskabets vedtægter. Generalforsamlingen afholdes:

onsdag d. 16. marts 2016. 20.00.
Mødelokale, Kulturhuset Flodvej, Ledøje-Smørum.

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab til godkendelse
4) Budget
5) Forelæggelse af takstblad
6) Indkomne forslag
... Forslag om at etablere blødgøringsanlæg / Finn Poulsen, Lundevej 13a
"... 1.Vandværket retter forespørgsel til kommunen om de med den nødvendige bukomation for økomomien vil give tilladelse til etablering af blødgøringsanlæg.
... Får vandværket et positivt svar fra kommunen.
... 2.Vandværke opfordres til at indhente tilbud på blødgøringsanlæg og ombygning af vandværk med henblik på etablering af anlægget."

... Bestyrelsen kan oplyse, at omkostningerne til et blødgøringsanlæg er væsentligt større end vandværkets nuværende kassebeholdning. Bestyrelsen bestyrelsen vil i øvrigt redegøre for sin indstilling på generalforsamlingen.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af bestyrelsessuppleant
9) Valg af revisorer
10) Eventuelt

Medlemmer kan, jf. vedtægternes § 8 stk. 2., afgive stemme ved fuldmagt. Et fremmødt medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Vel mødt, bestyrelsen.