HOVE VANDVÆRK - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017


Afholdt 28. marts 2017, kl. 20:00

Til stede: 4 repræsentanter for bestyrelsen, 3 interessenter og 1 forbruger ved personligt fremmøde, samt 1 interessent ved fuldmagt.

1) Valg af dirigent: Peter Egemose Grib blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Michael Høybye blev valgt som referent.

2) Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

I 2016 har vi kunnet glæde os over et år uden brud på ledningerne. For så vidt angår vandspild er vi stadig langt under landsgennemsnittet. Det er godt.

Vi har investeret i nye pumper for at spare el, og vi har tilpasset vores filterskylninger til at spare el og vand. Det virker. Og vi har også justeret vores afværgepumpe til et lavere niveau. Det er altsammen godt for økonomien og mijøet.

I 2017 kommer vi til at lave en ombygning af filtrene, da ventiler til skyllevand ikke længere virker. For at sikre vandkvaliteten skyller vi af samme årsag manuelt i øjeblikket, da vi ved manuelt skyl kan lukke for skyllevandet, så det finder den rigtige vej til fældningsbrønd og kloak.

På den driftsmæssige side blev vi udfordret af et nedbrud af en pumpe i boringen. En lidt dyr fornøjelse, da det skete i en weekend. Men på plussiden tæller det dog, at driftsnedbruddet var så kort, at ingen vist rigtigt nåede at mærke det.

På den administrative side har vi brugt tid og kræfter på fornyelsen af indvindingstilladelsen. Den er fornyet og gælder i 30 år. Med tilladelsen fulgte dog også en række nye pligter. Først og fremmest løbende pejlinger, men også krav om en nærmere analyse af vores afværgepumpning. Vi skal finde ud af, om det bedre kan betale sig at tætne boringen inden 2019. Vi mærker også en stigende interesse for afledning af vand til recipienter og kloak.

Vi får 10-15 årlige forespørgsler i LER. Det er bøvlet, men vi svarer altid inden for de krævede 5 dage.

Vi har mistet en forbruger, da renseanlægget/pumpestationen har fået fjernet sin tilslutning. Det er godt. Vand og kloakker hører ikke sammen.

Vi må også være ærlige og sige, at vandværket bruger mere og mere tid på administration. Det tager tid at søge kommunale tilladelser. Det tager tid at svare på forespørgsler fra LER. Det tager også tid at rykke for manglende betalinger.

Selv noget så simpelt som foretage en elektronisk bookning af et mødelokale kræver kræver særlige talenter og tålmodighed. I år blev vi dog på bedste vis reddet på målstregen af en god kommunal medarbejder, som kørte rykkede formanden til undsætning ved at køre ud med nøglekort mv til Hove.

Prisen for dette er desværre fortsat, at planerne om at arbejde med skifte af forsyningsledning på Lille Lundevej ikke er kommet længere end til, at Formanden er begyndt at skrive en kravspecifikation, og at vi har prøvet at lokalisere de jord- og stikledninger, som ikke fremgår af vores ledningskort.

For at begrænse de administrative opgaver opkræver vi et administrationsgebyr, som delvist dækker ekstra arbejdet ved at håndtere betalinger, der går uden om PBS/NETS. Hensigten med gebyret er sådan set ikke, at vi skal have penge, men at forbrugerne får en belønning for at tilmelde sig PBS.

Vi forventer også, at vi kigger videre på muligheder for nødforsyning, muligheder for etablering af en ny kildeplads (til en ny boring) samt på, hvordan arealerne omkring vores eksisterende boring er beskyttede.

Vores administrationsomkostninger kommer til at vokse, hvilket alt andet lige kommer til at indebære, at vi kommer til at revidere vores takststruktur en eller flere gange i løbet af de kommende år. Efter mange år med uændrede takster, sætter vi derfor i år taksterne lidt op. Ud over at kompensere lidt for den faldende forbrug opnår vi også nogle rundere beløb, der gør momsafregning lettere.

Det er fortsat vandværkets vision og mission at levere godt vand, lokalt forankret og baseret på mest mulig frivillig indsats. Vi har fastholdt at være det billigste af kommunens små vandværker. Jeg synes selv, at vi er fulgt med tiden og er veldrevne, trods alle administrative byrder.

Et sidste punkt i beretningen er at omtale det samarbejdet mellem de private, almene vandværker i kommunen, KVE. Jeg er stolt af at være formand for foretagendet. Og jeg er ikke mindst stolt af, at vores søsterforetagende – Grundvandspuljen- stadig har 300.000 kr. tilbage til at lukke ubenyttede boringer og brønde. Puljen forsvinder lige om lidt – med mindre borgere i f.eks. Hove kommer i tanke om, at de har en ubenyttet boring, som de gerne vil have lukket. HELT GRATIS.

KVE har hhv 40 og 10 års jubilæum d. 25. april. Vi deltager naturligvis med glæde i begge dele. Det er et unikt samarbejde i Danmark. Grundvandsindsatsen vil fortsat fokusere på boringer, men også på opsporing af punktkilder (skyllepladser etc.).

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

3) Det reviderede regnskab til godkendelse: Det reviderede regnskab blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

4) Budget: Budgettet for 2017 blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

Udgifter til projektering af ny forsyningsledning på Lille Lundevej vil blive afholdt af budgettet, når det lykkes at gennemføre et udbud. Bestyrelsen vil orientere medlemmerne om gennemførelsen og de økonomiske konsekvenser af dette, hvis gennemførelsen kommer til at finde sted inden næste generalforsamling.

5) Forelæggelse af takstblad: Formanden redegjorde for takstbladets indhold og den foreslåede takststigning samt indførelsen af gebyr for ekspedition af oplysninger til tredje part.

Takstbladet for 2017 blev herefter enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag: Der var ikke indkommet et forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
- Jørn Læsøe – Genopstiller
- Bendt Pyndt – Genopstiller
Begge blev valgt til bestyrelsen for to år uden modkandidater.

8) Valg af bestyrelsessuppleant: Michael Høybye blev valgt som suppleant til bestyrelsen uden modkandidat.

9) Valg af revisorer: Formanden takkede de to revisorer for deres indsats for vandet og borgerne i Hove. Det er en meget værdsat indsats, som også har betydet, at vi har kunnet begrænse vandværkets administrationsomkostninger.

Susanne Engel Jensen og Erik Madsen ønskede at fortsætte som revisor. Begge blev genvalgt.

10) Eventuelt: Intet at bemærke.

Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.15 med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent Peter Egemose Grib, referent Michael Høybye.