HOVE VANDVÆRK - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2016


Afholdt 16. marts 2016, kl. 20:00

Til stede: 3 repræsentanter for bestyrelsen, 3 interessenter ved personligt fremmøde, 1 forbruger og 1 interessent ved fuldmagt.

1) Valg af dirigent: Peter Egemose Grib blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Michael Høybye blev valgt som referent.

2) Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

2015 startede så fint med, at vi kunne se, at investeringerne i boringen fortsat kaster sparet strøm af sig.

Vi har også kunnet glæde os over et år uden brud på ledningerne. For så vidt angår vandspild er vi stadig langt under landsgennemsnittet.

På den driftsmæssige side har den eneste store udfordring været, at regenereringen af boringen i 2014 medførte driftsproblemer helt ind i 2015 i form af filtre, som ikke fungerede optimalt ift. filtrering og ift. småpartikler fra filtrene (lidt okker), som desværre endte i vores rentvandstank. Det tog tid at finde en god løsning, men vi endte med at kunne skylle rentvandstanken ren uden at skulle åbne den. Og det var godt.

Vi havde en god arbejdsdag i bestyrelsen, hvor værket blev trimmet både indvendigt og udvendigt. Derefter havde vi et kommunalt tilsynsbesøg, som grundlæggende var meget positivt. De har et positivt syn på vores driftskvalitet. Og vi fik en masse gode råd med på vejen til at søge om en fornyet indvindingstilladelse.

Men vi må også sande, at vandværket bruger mere og mere tid på administration. Det tager tid at søge kommunale tilladelser. Det tager tid at svare på forespørgsler fra LER. Det tager også tid at rykke for manglende betalinger. Selv noget så simpelt som foretage en elektronisk bookning af et mødelokale kræver elektronisk mestring på højt niveau, og kan alligevel forplumres af forvaltningen.

Prisen for dette er desværre fortsat, at planerne om at arbejde med skifte af forsyningsledning på Lille Lundevej ikke er kommet længere end til, at Formanden er begyndt at skrive en kravspecifikation, og at vi har prøvet at lokalisere de jord- og stikledninger, som ikke fremgår af vores ledningskort.

Året er derudover gået med at ruste os til at opfylde kravene i den nye bekendtgørelse om vandkvalitet, som kræver, at vi har udpeget en driftsansvarlig, og at denne er uddannet i kvalitetsstyring og hygiejne. Det lykkedes at få KVE til at køre en kursuspakke for vandværkerne i Egedal. Og både Jørn og Ricco er uddannet efter bekendtgørelsens krav.

For at begrænse de administrative opgaver besluttede vi på sidste generalforsamling, at der kunne opkræves et administrationsgebyr, som delvist dækker ekstra arbejdet ved at håndtere betalinger, der går uden om PBS/NETS. Fremover vil der blive pålagt 50 kr. i gebyr på opkrævningen, hvis man ikke tilmelder til PBS/NETS. Vores håb er sådan set at overtale de sidste forbrugere til at melde sig til NETS betaling. Det vil spare kasserer og formand for meget arbejde.

2016 vil forhåbentligt give os en ny indvindingstilladelse. 2016 vil sikkert også være året, hvor indsatsplanen for vand i vores område skal færdiggøres.

Vi forventer også, at vi kigger videre på muligheder for nødforsyning, muligheder for etablering af en ny kildeplads (til en ny boring) samt på, hvordan arealerne omkring vores eksisterende boring er beskyttede.

Vores administrationsomkostninger kommer til at vokse, hvilket alt andet lige kommer til at indebære, at vi kommer til at revidere vores takststruktur en eller flere gange i løbet af de kommende år. Indtil videre holder vi dog taksterne uændrede i år.

Det er fortsat vandværkets vision og mission at levere godt vand, lokalt forankret og baseret på mest mulig frivillig indsats. Vi har fastholdt at være det billigste af kommunens små vandværker. Jeg synes selv, at vi er fulgt med tiden og er veldrevne, trods alle administrative byrder.

Et sidste punkt i beretningen er at omtale det samarbejdet mellem de private, almene vandværker i kommunen, KVE. Jeg er stolt af at være formand for foretagendet. Og jeg er ikke mindst stolt af, at vores søsterforetagende – Grundvandspuljen- stadig har 300.000 kr. tilbage til at lukke ubenyttede boringer og brønde. Puljen forsvinder lige om lidt – med mindre borgere i f.eks. Hove kommer i tanke om, at de har en ubenyttet boring, som de gerne vil have lukket. HELT GRATIS.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

3) Det reviderede regnskab til godkendelse: Det reviderede regnskab blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

4) Budget: Budgettet for 2016 blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

Udgifter til projektering af ny forsyningsledning på Lille Lundevej vil blive afholdt af budgettet, når det lykkes at gennemføre et udbud. Bestyrelsen vil orientere medlemmerne om gennemførelsen og de økonomiske konsekvenser af dette, hvis gennemførelsen kommer til at finde sted inden næste generalforsamling.

5) Forelæggelse af takstblad: Formanden redegjorde for takstbladets indhold.

Takstbladet for 2016 blev herefter enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag: Der var indkommet et forslag fra Finn Poulsen om blødgøring af vand. Finn Poulsen redegjorde for sit forslag.

Bestyrelsen redegjorde for, at et blødgøringsanlæg af denne type i overslag ville koste mere end vandværkets nuværende, samlede kassebeholdning, ville være den første af sin slags i Danmark, og at Egedal kommune i KVE-samarbejdet havde tilkendegivet, at man som udgangspunkt ikke var sindet at give tilladelser til eksperimentelle anlæg til små vandværker.

Efter en længere drøftelse af mulighederne for at fjerne kalk i egne installationer gennem magneter eller ved små blødgøringsanlæg tilkoblet f.eks. vaskemaskinen, blev forslaget forkastet.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
- Peter Egemose Grib – Genopstiller
- Ricco Jensen – Genopstiller
- Charlotte Haug Clausen – Genopstiller
Alle tre blev valgt til bestyrelsen for to år uden modkandidater.

8) Valg af bestyrelsessuppleant: Henrik Flenø blev valgt som suppleant til bestyrelsen uden modkandidat.

9) Valg af revisorer: Formanden takkede de to revisorer for deres indsats for vandet og borgerne i Hove. Det er en meget værdsat indsats, som også har betydet, at vi har kunnet begrænse vandværkets administrationsomkostninger.

Susanne Engel Jensen og Erik Madsen ønskede at fortsætte som revisor. Begge blev genvalgt.

10) Eventuelt: Intet at bemærke.

Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.45 med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent Peter Egemose Grib, referent Michael Høybye.