Sådan sætter vi prisen

Hove Vandværk fastsætter vandpriserne med henblik på at sikre, at selskabets indtægter kan dække udgifterne til den løbende drift samt hensættelser til forestående investeringer i produktionsanlægget. Vandværksdriften skal i det lange løb rent økonomisk hvile i sig selv. Da vandværket ejes af forbrugerne (interessenterne) i fællesskab, er det ikke hensigten, at der skal tjenes penge på vandet. Seneste takstforhøjelser var i 2015 og 2017. I 2009 og 2010 er taksterne nedsat.

Hove Vandværks priser (takster) er fastsat sådan, at den faste afgift og kubikmeterprisen hver især – ekskl. moms og afgifter - dækker cirka halvdelen af de forventede udgifter. Fordelingen afspejler, at nogle af vandværkets udgifter er faste, mens andre udgifter hænger direkte sammen med den producerede vandmængde. Den ligelige fordeling mellem fast og variabel afgift sikrer også, at både små og store forbrugere bidrager til at dække vandværkets faste udgifter.

Produktionsomkostningerne ved vandforsyning er generelt stigende. Elpriser og -afgifter, som har meget at sige ved vandindvinding, er på godt på vej op. Kravene til vandkvalitetskontrol stiger, og øget prøvetagning belaster vandværkets økonomi. Samtidigt er det generelle vandforbrug faldende, dermed bliver der færre kubikmeter at fordele udgifterne på. Meget taler således for, at vandpriserne generelt er under pres. Det er derfor ikke nogen overraskelse, at flere af de øvrige vandværker i Egedal kommune er nødt til at sætte taksterne op. Hove Vandværk har alligevel i 2009 og 2010 formået at reducere taksterne. Det skyldes primært, at vi har investeret i anlæg, som er billigere i drift.

En anden forklaring på forskellene i pris er vandværkernes størrelse, alt andet lige er der økonomiske fordele forbundet med at være et stort vandværk, hvor mange forbrugere kan dele de faste omkostninger. Endelig er vandværkernes formuer en tredje forklaring på forskelle i vandpriser, idet flere vandværker kører med ’kunstigt’ lave priser, som ikke dækker de faktiske omkostninger, for derigennem at kunne tilbageføre en del af den opsparede formue til forbrugerne via en særlig prispolitik.

Bestyrelsen i Hove Vandværk følger vandværkets økonomi og taksterne nøje. Hvis det viser sig, at økonomien kan bære yderligere nedsættelser af taksterne, vil bestyrelsen fremsætte forslag om dette. Viser det sig, at økonomien kræver yderligere indtægter, vil der blive fremsat forslag om takstforøgelser. Bestyrelsen følger også nøje med i produktionsomkostningerne. Hvis vi via rentable investeringer kan skabe et lavere omkostningsniveau, vil vi selvfølgelig gennemføre investeringerne. Hvis vi kan optimere på driften og dermed skabe besparelser, vil vi selvfølgelig også gøre det.

Prissammenligning

Ser man på de øvrige vandværker i kommunen, så er tendensen, at det er nødvendigt for vandværkerne at sætte taksterne op. Hove Vandværk har haft konstante takster siden 2018.

Du kan se en prissammenligning i oversigten nedenfor. Sammenligningen tager udgangspunkt i et årsforbrug på 125 m3, som er det gennemsnitlige forbrug hos husstandene i Hove. 125 m3 svarer også til et normalt forbrug i en husstand med 2 børn og 2 voksne.

Hove Vandværk er placeret i midterfeltet i denne sammenligning. Det er der flere årsager til. Den vigtigste forklaring er, at vores størrelse betyder, at vi er få forbrugere om at dele vandværkets faste udgifter. Derudover bruger vores vandværk - på grund af indvindingsforholdene - mere strøm end gennemsnittet på at producere en m3 vand.