TAKSTBLAD FOR ÅRET 2023

Omfattende perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.
kr. inkl. moms og afgifter.
Takstbladet er vedtaget på generalforsamlingen 15. marts 2023 og herefter godkendt af kommunalbestyrelsen i Egedal kommune d. 28. juni 2023.

ANLÆGSBIDRAG
Tilslutningsafgift, Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed * 29.000,00
Tilslutningsafgift, Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom i det naturlige forsyningsområde ** 19.000,00
Tilslutningsafgift, Stikledningsbidrag pr. ejendom pr. stikledning i det naturlige forsyningsområde *** 36.000,00
Tilslutningsafgift, Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom beliggende i forsyningsområdet, men uden for det naturlige forsyningsområde fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af overslag over de konkrete omkostninger *** ****

DRIFTSBIDRAG
Vandafgift pr. m3 16,96
Fast årlig afgift pr. tilslutning pr. ejendom.**** 1.000,00
For forbrugere med årsforbrug under 250m3 opkræves halvårlig a conto beløb. For forbrugere med større forbrug opkræves kvartalsvist a conto beløb. Der foretages slutafregning i kvartalet efter årsaflæsningen.

GEBYRER (alle gebyrer er inkl. moms, hvor intet andet er angivet)
Rykkergebyr pr. gang (momsfrit) 100,00
Aflæsning efter forgæves rykker 125,00
Fastsættelse af skøn for forbrug pga manglende / forsinket aflevering af aflæsning 125,00
Lukkegebyr (momsfrit) 500,00
Genåbningsgebyr 625,00
Ekspeditionsgebyr for oplysninger til tredjepart - pr. påbegyndt halve time 375,00
Fakturagebyr, hvis andelshaver / forbruger ikke har tilmeldt vandværksfaktura til BSservice 50,00
Ved forsinkede betalinger beregnes forsinkelsesrenter (morarenter) efter lov om renter ved forsinket betaling m.v. af 21.12.1977 nr 638, jf. lovbek. nr. 459 af 13. maj 2014 (renteloven). Morarentesats udgør pt. 8,05 % pro anno fra 1.7.2016 til 31.12.2016.

* Boligenheder regnes som 1 forbrugsenhed. For øvrige forbrugere (Landbrug, andet erhverv, institutioner og blandede enheder) anvendes en skala, hvor enheder med årsforbrug under 500m3 regnes for 1 forbrugsenhed; årsforbrug mellem 501m3 og 1.500m3 regnes for 2 forbrugsenheder; årsforbrug mellem 1.501m3 og 2.500m3 regnes for 3 forbrugsenheder; årsforbrug mellem 2.501m3 og 5.000m3 regnes for 5 forbrugsenheder; årsforbrug mellem 5.001m3 og 7.500m3 regnes for 7 forbrugsenheder; årsforbrug over 7.500m3 regnes for 9 forbrugsenheder. BEMÆRK, at forbrugere, hvis årsforbrug stiger til en højere fordelingsnøgle, skal indbetale de manglende andele.
** Ved vandværkets naturlige forsyningsområde, som også er omtalt af i Vandforsyningsplanen for Egedal kommune 2013-2023, defineres af Hove Vandværk, som det område inden for hvilket, hvor afstanden til den eller de ejendomme, der ønsker tilslutning til vandværket, er sådan, så forsyningen kan etableres på basis af det eksisterende forsyningsledningsnet.
*** Tilslutningsafgiften dækker fremføring til skel og dækker IKKE etablering af jordledning. Omkostninger til etablering af jordledning og øvrige vandinstallationer hreunder målerbrønd afholdes af ejeren af den ejendom, som ønsker tilslutning til vandværket, og er vandværket uvedkommende, jf. fællesregulativets afsnit 8.2.
**** Ved tilslutning af enkeltejendomme beliggende uden for vandværkets naturlige forsyningsområde fastsættes forsyningsledningsbidraget og stikledningsbidraget i hvert enkelt tilfælde på baggrund af overslag over de konkrete omkostninger til etablering af ledninger mv. Blandt andet er følgende adresser beliggende uden for vandværkets naturlige forsyningsområde, men inden for vandværkets forsyningsområde (opland): Hove Møllevej 18, Hove Møllevej 19, Nonnemosen 22, Hove Lund 1, 2, 3, 4 og 7 og Hove Overdrevsvej 1A.
***** For alt vandforbrug fra vandværkets ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de årlige afprøvninger af brandhanerne, betales driftsbidrag, der omfatter en afgift pr. m3 vand og et fast årligt bidrag. For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og lignende, betales ligeledes et særskilt driftsbidrag omfattende et fast årligt bidrag.

Ved forskelle mellem det trykte, på generalforsamlingen forelagte takstblad, og denne elekroniske udgave, vil det trykte takstblad være gældende.