Databeskyttelse og tilgængelighed

Vandværket tager vandprøver efter reglerne i drikkevandsbekendtgørelsen. Nogle prøver tages på private forbrugeres taphane. Prøvetager indberetter resultatet og prøvestedet til tilsynsmyndigheden (Egedal kommune), der har fastsat prøveplanen, og til den offentligt tilgængelige Jupiterdatabase. Oplysningerne er også tilgængelige på vandværkets hjemmeside. Offentliggørelsen er nødvendig af hensyn til samfundets interesse, og der består en retlig forpligtelse til at offentliggøre disse data.

Vandværket samarbejder med Novafos om indsamling af årlige måleraflæsninger, som anvendes til henholdsvis afregning af vandafgift og vandafledningsafgift. Udlevering af disse data er hjemlet i lovgivningen.

Vandværket anvender betalingsløsninger fra NETS, hvis forbrugerne tilmelder sig disse. Hvis man ikke tilmelder sig, modtager man en faktura med girokort sendt som post. Fakturering med girokort er pålagt et betalingsgebyr. Vandværket anvender også regnskabs-/opkrævningsassistance fra en ekstern leverandør.

Vandværket kan uden forbrugers samtykke indsamle data fra måleraflæsninger med henblik på at optimere drift, herunder opspore ledningsbrud. Nogle målere er placeret i målerbrønde på/ved offentlige arealer. Vandværket har i øjeblikket ikke fjernaflæste målere.

Vandværket sender kun oplysninger om en ejendoms forbrug til ejendomsmæglere og lign., hvis der foreligger en fuldmagt fra ejer.

Hvis vandværket rekvirerer eksempelvis VVS til at udbedre en rørskade ved en forbrugers ejendom, vil det nogle gange være nødvendigt at videregive kontaktoplysninger fra vandværket til den udførende leverandør.

Som andelshaver i vandværket har du pligt til at meddele ejerskifte til vandværket.

Dokumenterne på denne hjemmeside er så vidt muligt gjort webtilgængelige. Hvis du har særlige behov for tilgængelighed, som ikke er tilgodeset, tilbyder vandværket at hjælpe med at oplyse om indholdet af en konkret side, eksempelvis ved indlejring i en wordfil eller ved oplæsning.

Vandværkets hjemmeside anvender ikke cookies.