HOVE VANDVÆRK - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2022


28. marts 2022, kl. 19:30

Til stede: 4 repræsentanter for bestyrelsen, 4 interessenter.

1) Valg af dirigent: Formanden blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

2) Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

To år med corona … som stadig forstyrrer. Og faktisk er det ikke et år siden vi havde generalforsamling.

2021 endte med at blive meget stille, fordi corona blusse op igen og ikke tillod os at være tæt på hinanden; med mindre det var forsyningskritisk nødvendigt.

Til gengæld kom der en ny drikkevandsbekendtgørelse, hvor nye stoffer blev tilføjet. Dem testede vi så ekstraordinært for oktober. Vi har fortsat ikke pesticider i vores grundvand. Men det nye stof, TFA / trifloureddikesyre, som kan findes overalt, er også i vores grundvand. Beskedne 0,14 mikrogram pr. liter. Grænseværdien er 9 mikrogram pr. liter.

Miljø- og Fødevareministeriet fastsætter, hvilke pesticider vi skal teste for i drikkevandet. Det nationale overvågningsprogram, som afrapporterer i slutningen af marts, har i år fundet 5 nye bekymrende stoffer. Så mon ikke der er en ny drikkevandsbekendtgørelse på vej med flere nye stoffer på listen.

Vi vil fortsætte med at følge kommunens testplan. Når der kommer nye pesticider eller stoffer på ministeriets liste, vil vi fortsætte med at fremrykke vandprøver, så vi hurtigt får testet for de nye stoffer. Tryghed koster. Men det er godt givet ud.

Ledningsejerregisteret skal i løbet af de næste 15 måneder digitaliseres fuldt ud. Det betyder, at vi skal aflevere vores ledningsnet i et digitalt format. Det bliver en omkostning. Som ikke er valgfri. Til gengæld får vi mindre bøvl i hverdagen med at svare på forespørgsler. Digitaliseringen kan også indebære, at vandværket vil foreslå tinglysninger af forsyningsledninger de steder, hvor de eventuelt måtte ligge på såkaldt gæsteprincip.

Om ledningsnettet i øvrigt kan jeg fortælle, at vi er gået gennem året uden brud, og at vandspildet er herligt lavt.

Arbejdet i bestyrelsen går i øvrigt godt. Tak til alle fire for den store indsats. Vi prøver at fordele opgaver på os alle.

Samarbejdet med Nybølle og Hove Overdrev som har haft sit eget punkt på de seneste to generalforsamlinger får det ikke i år. De to andre vandværker er af hver sine årsager nået frem til, at det vil være en bedre løsning for dem at lade sig tilslutte til Novafos ledninger fra Ledøje.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

3) Det reviderede regnskab 2021 til godkendelse:

Det reviderede regnskab blev fremlagt:

Det blev konstateret, at vandspildet fortsat er så lavt, at vi ikke får strafafgifter.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4) Budget: Budgettet for 2022 blev fremlagt:

Der er afsat penge til nye målere. Det er forventningen, at vi kan vælge finde digitale målere. Og dermed spare tid på indsamling af aflæsningerne.

Der er også afsat penge til digitalisere vores ledningsnet. Det er lovpligtigt, men forventes at spare en masse tid for vandværket, der ikke længere skal besvare forespørgsler.

Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt.

5) Forelæggelse af takstblad: Formanden redegjorde for takstbladets og taksternes indhold.

Takstbladet for 2022 blev herefter enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag: Der var ikke indkommet et forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
- Peter Egemose Grib – Genopstiller
- Charlotte Haug – Genopstiller
- Ricco Jensen – Genopstiller

Peter Egemose Grib, Charlotte Haug og Ricco Jensen blev valgt til bestyrelsen for to år uden modkandidater.

8) Valg af bestyrelsessuppleant: Der blev ikke valgt suppleant til bestyrelsen.

9) Valg af revisorer: Formanden takkede de to revisorer for deres indsats for vandet og borgerne i Hove. Det er en meget værdsat indsats, som også har betydet, at vi har kunnet begrænse vandværkets administrationsomkostninger.

Susanne Engel Jensen og Erik Madsen ønskede at fortsætte som revisor. Begge blev genvalgt.

10) Eventuelt: Under dette punkt drøftede generalforsamlingen de generelle vilkår for rent drikkevand i fremtiden.

Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.00 med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent Peter Egemose Grib