HOVE VANDVÆRK - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2020


8. juni2021, kl. 19:30

Til stede: 4 repræsentanter for bestyrelsen, 4 interessenter.

1) Valg af dirigent: Formanden blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Michael Høyby blev valgt som referent.

2) Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

2020 og 2021 har indtil videre været præget meget af covid19. Vi aflyste generalforsamlingen i marts. Det var en konsekvens af diverse faser af nedlukning. Det ville være forkert at risikere, at vi smittede hinanden. Det ville også – af hensyn til vores forsyningssikkerhed – være forkert at risikere, at vandværkets bestyrelse blev smittet. Nu er vi vist nok i fase 4. Plus minus. Så nu prøver vi med passende afstand og rimeligt tempo at få formalia på plads.

2020 startede med to ledningsbrud. Det ene fandt vi, da vi ledte efter det andet:-) Og førte til, at vi lavede en ombygning af rørføring på værket. Så nu er der fri bane til at udskifte rentvandstank på et senere tidspunkt.

Miljø- og Fødevareministeriet fastsætter, hvilke pesticider vi skal teste for i drikkevandet. Der er en ny drikkevandsbekendtgørelse på vej. Og der kommer formentlig et stof mere på listen.

Vi vil fortsætte med at følge kommunens testplan. Når der kommer nye pesticider eller stoffer på ministeriets liste, vil vi fremrykke vandprøver, så vi hurtigt får testet for de nye stoffer. Tryghed koster. Men det er godt givet ud.

Ledningsejerregisteret skal i løbet af de næste to år digitaliseres fuldt ud. Det betyder, at vi skal aflevere vores ledningsnet i et digitalt format. Det bliver en omkostning. Som ikke er valgfri. Til gengæld får vi mindre bøvl i hverdagen med at svare på forespørgsler.

I 2021 kommer vi også til have en målerudskiftning. Vi vil vælge målere, der kan aflæses elektronisk. Målerne har også ramt os rent GDPRmæssigt. Vi slutafregner fremover alle fraflyttere, så der ikke længere er refusionsopgørelser i spil ift. vandværket. Det betyder, at meddelelser om ejerskifter og aflæsning af målere i forbindelse med det er endnu mere vigtigt end tidligere.

Arbejdet i bestyrelsen går i øvrigt godt. Tak til alle fire for den store indsats. Vi prøver at fordele opgaver på os alle.

Samarbejdet med Nybølle og Hove Overdrev har fået sit eget punkt. Så det drøfter vi under eventuelt. Men vi har siden sidste generalforsamlinger arbejdet i de tre bestyrelser på at undersøge og sammenligne værdien af de tre værker, pr. medlem. Vores andelskroner er indtil videre relativt ens.

Den næste opgave er at vurdere, hvad et sammenlægningsprojekt vil indebære rent. Vi har lagt til grund, at der både skal være ét fælles ledningsnet, en ny rentvandstank, to produktionslinjer og en ny, ekstra kildeplads. Så der er tænkt på fordele til alle tre vandværkers forbrugere, øget forsyningssikkerhed og øget sikkerhed i driften.

Når vi er blevet klogere på situationen, muligheder og alternativer, kan et nyt borgermøde komme på tale.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

3) Det reviderede regnskab 2020 til godkendelse:

Det reviderede regnskab blev fremlagt:

Det blev konstateret, at vandspildet fortsat er så lavt, at vi ikke betaler strafafgift.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4) Budget: Budgettet for 2021 blev fremlagt:

I 2021 er der afsat penge til at udskifte alle nye målere. De nye målere vil have en levetid på mindst 9 år. Det er forventningen, at vi kan vælge finde digitale målere. Og dermed spare tid på indsamling af aflæsningerne. Det vil også betyde, at vandværket ved løbende aflæsninger får en mulighed for at advare enkeltforbrugere om utætte installationer, og at vandværket får et værktøj til hurtigere at finde visse ledningsbrud.

I 2021 er der også afsat penge til at få et ingeniørfirma til at anslå økonomi og tidsplan for et eventuelt sammenlægningsprojekt. Vi er nødt til at have nogen udefra til at regne efter, før vi kan vurdere bæredygtigheden i økonomien. Og dermed have et grundlag at træffe et valg ud fra.

Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt.

5) Forelæggelse af takstblad: Formanden redegjorde for takstbladets og taksternes indhold.

Takstbladet for 2021 blev herefter enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag: Der var ikke indkommet et forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
- Jørn Læsøe – Genopstiller
- Pendt Pyndt – Genopstiller ikke

Jørn Læsøe og Peder Grønlund blev valgt til bestyrelsen for to år uden modkandidater.

Generalforsamlingen godkendte samtidigt, at vandværket fortsat kunne gøre brug af Grønlunds entreprenørvirksomhed i de tilfælde, hvor prisen var relevant, og under forudsætning af, at Peder Grønlund ikke deltog i beslutningen om at rekvirere opgaver fra virksomheden.

Formanden takkede Bendt Pyndt for sin mange årige indsats for byens vand.

8) Valg af bestyrelsessuppleant: Michael Høybye blev valgt som suppleant til bestyrelsen uden modkandidat.

9) Valg af revisorer: Formanden takkede de to revisorer for deres indsats for vandet og borgerne i Hove. Det er en meget værdsat indsats, som også har betydet, at vi har kunnet begrænse vandværkets administrationsomkostninger.

Susanne Engel Jensen og Erik Madsen ønskede at fortsætte som revisor. Begge blev genvalgt. Finn Poulsen blev valgt til revisorsuppleant.

10) Eventuelt:

Under dette punkt drøftede de tilstedeværende borgermødet i januar 2020 omkring undersøgelse af perspektiver og muligheder for at sammenlægge vandværkerne i Nybølle, Hove Overdrev og Hove. Perspektiverne var også drøftet på generalforsamlingen i 2020.

De tre vandværker har alle generalforsamlinger her i starten af juni, hvor fortsættelsen af processen – men ikke den formelle beslutning – kan bekræftes, så de tre bestyrelser har mandat til at arbejde videre.

En del af processen er også en løbende dialog med Egedal kommune af hensyn til de to vandværker, som har dispensationer ift. drikkevandskvalitet.

Eventuelle beslutninger træffes på kommende generalforsamlinger ud fra et beslutningsgrundlag, som de tre bestyrelser udarbejder, eventuelt med ekstern bistand.

Evt. konkrete forslag om sammenlægning vil blive forelagt på generalforsamling.

Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.00 med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent Peter Egemose Grib, referent Michael Høybye.