HOVE VANDVÆRK - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2020


25. august 2020, kl. 19:30

Til stede: 4 repræsentanter for bestyrelsen, 3 interessenter.

1) Valg af dirigent: Formanden blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Michael Høyby blev valgt som referent.

2) Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

2020 har indtil videre været præget meget af covid19. Vi aflyste generalforsamlingen i marts. Det var en konsekvens af statsministerens meldinger og diverse fase af nedlukning. Det ville være forkert at risikere, at vi smittede hinanden. Det ville også – af hensyn til vores forsyningssikkerhed – være forkert at risikere, at vandværkets bestyrelse blev smittet. Nu er vi vist nok i fase 4. Plus minus. Så nu prøver vi med passende afstand og rimeligt tempo at få formalia på plads.

I 2019 kom pesticider pludselig på alles læber i Egedal… i Ledøje fandt man et nyt pesticid i drikkevandet i forbindelse med en ekstraordinær kontrol. Det var chlorthalonil-amidsulfonsyre. Vi testede med det samme vores drikkevand for samme stof. Resultatet var – heldigvis – at vi ikke havde dette stof i vores drikkevand. Vi har heller ikke andre af de efterhånden 46 pesticider, som der skal testes for.

Vores testplan, som er besluttet af kommunen, indebærer, at vi tester 2 gange om året. Hvert andet år tester vi for gruppe B parametre (hvor pesticiderne indgår). Seneste test er fra februar 2020.

Miljø- og Fødevareministeriet fastsætter på pesticidlisten, hvilke pesticider vi skal teste for i drikkevandet. Listen opdateres én gang om året på baggrund af resultaterne fra ministeriets overvågning af grundvandet og andre datakilder, herunder data fra vandværkernes boringskontrol.

Statsrevisorerne kritiserede i december 2019 ministeriet for, at man ikke havde løst denne opgave godt nok. Både ift. overvågning og ift. at give dispensationer til brug afvisse pesticider.

https://www.ft.dk/-/media/sites/statsrevisorerne/dokumenter/2019/beretning-7- 2019-om-sikring-af-grundvandet-mod-pesticider.ashx

Vi vil fortsætte med at følge kommunens testplan. Når der kommer nye pesticider eller stoffer på ministeriets liste vil vi fremrykke vandprøver, så vi kan gøre alle trygge, så hurtigt som det er muligt. Det kan koste ekstra penge, men sådan er det så.

Det har været en balancegang at vælge den rigtige størrelse pumpe til vores boring. En mindre pumpe bruger mindre el, giver mere skånsom indvinding med lavere grundvandssænkning og begrænser risikoen for at hente dele af vandet fra de øvre vandlag, hvor eventuelle overflade stoffer kan komme med. En kraftigere pumpe giver mere effektiv filtrering for okker på vandværket og giver en bufferkapacitet, som der kan skrues op for, når forbruget bliver stort. En større pumpe giver desværre også et større vandspild ved brud. Så man skal som forbruger være mere opmærksom.

Vi havde i 2019 flere hændelser, hvor stort forbrug (bl.a. på grund af brud) gav ustabil forsyning. For at give flere muligheder for at undgå ustabil forsyning udskiftede vi pumpen i boringen med en større pumpe. Det har virket rigtig godt. Efter udskiftningen har vi fulgt vandkvaliteten mhp. at sikre, at nitratindholdet i drikkevandet ikke ændrer sig markant (da det er en indikator på øget indhold af overfladestoffer). Nitratindholdet er kun steget en anelse.

Ledningsejerregisteret skal i løbet af de næste to år digitaliseres fuldt ud. Det betyder, at vi skal aflevere vores ledningsnet i et digitalt format. Det bliver en omkostning. Som ikke er valgfri. Til gengæld får vi mindre bøvl i hverdagen med at svare på forespørgsler.

I 2020 kommer vi også til at tage de første greb ift. en målerudskiftning. De skal nemlig udskiftes senest i 2021. En overvejelse vil blive, om vi skal vælge målere, der kan aflæses elektronisk. Målerne har også ramt os rent GDPRmæssigt. Vi slutafregner fremfor alle fraflyttere, så der ikke længere er refusionsopgørelser i spil ift. vandværket. Det betyder, at meddelelser om ejerskifter og aflæsning af målere i forbindelse med det er endnu mere vigtigt end tidligere.

Vandværket hvidvaskkontrolleres løbende af vores bank. Og nu også af NETS… Det giver en masse administrativt bøvl, som ikke skaber værdi for os som vandværk. Men som vi skal bruge tid på. En konsekvens kan blive, at vi bliver nødt til at gentilmelde os til NETS, og at alle derfor modtager deres næste opkrævning som girokort og selv skal tilmelde sig PBS / betalingsservice igen. Det er træls.

Arbejdet i bestyrelsen går i øvrigt godt. Tak til alle fire for den store indsats. Vi prøver at fordele opgaver på os alle. Af rent praktiske årsager har formanden fortsat, som besluttet af bestyrelsen for mange år siden, prokura til at indgå aftaler med udgiftsvirkning med leverandører. Prokuraen er begrænset af, at kassereren - og ikke formanden - så foretager betalingen.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

3) Det reviderede regnskab til godkendelse: Det reviderede regnskab blev fremlagt.

Det blev konstateret, at vandspildet fortsat er så lavt, at vi ikke betaler strafafgift.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4) Budget: Budgettet for 2020 blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

I 2020 har der allerede været udgifter til ledningsbrud. Til gengæld ser elforbruget ud til at falde.

5) Forelæggelse af takstblad: Formanden redegjorde for takstbladets og taksternes indhold.

Takstbladet for 2020 blev herefter enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag: Der var ikke indkommet et forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
- Peter Egemose Grib – Genopstiller
- Charlotte Haug – Genopstiller
- Ricco Jensen – Genopstiller
Alle blev valgt til bestyrelsen for to år uden modkandidater.

8) Valg af bestyrelsessuppleant: Michael Høybye blev valgt som suppleant til bestyrelsen uden modkandidat.

9) Valg af revisorer: Formanden takkede de to revisorer for deres indsats for vandet og borgerne i Hove. Det er en meget værdsat indsats, som også har betydet, at vi har kunnet begrænse vandværkets administrationsomkostninger.

Susanne Engel Jensen og Erik Madsen ønskede at fortsætte som revisor. Begge blev genvalgt. Finn Poulsen blev valgt til revisorsuppleant.

10) Eventuelt: Under dette punkt drøftede de tilstedeværende borgermødet i januar omkring undersøgelse af perspektiver og muligheder for at sammenlægge vandværkerne i Nybølle, Hove Overdrev og Hove.

Vandværkets bestyrelse vil sammen med bestyrelserne i de to andre vandværker undersøge og sammenligne værdien af de tre værker, pr. medlem, samt kigge nærmere på overslag over udgifter ved en sammenlægning. Når vi er blevet klogere på situationen, muligheder og alternativer, kan et nyt borgermøde komme på tale.

Evt. konkrete forslag om sammenlægning vil blive forelagt på generalforsamling.

Generalforsamling blev afsluttet kl. 22.00 med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent Peter Egemose Grib, referent Michael Høybye.