HOVE VANDVÆRK - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2019


Afholdt 29. marts 2019, kl. 20:00

Til stede: 3 repræsentanter for bestyrelsen, 3 interessenter.

1) Valg af dirigent: Formanden blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkal-delse. Michael Høyby blev valgt som referent.

2) Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

Der har været masser af vand i medierne i det forgangne år.

Pesticiderne spøger stadig. For at fjerne anledningen til bekymring sendte vi derfor en SMS ud til alle vore modtagere for at fortælle, at der ikke er fundet spor af de pesticider, som er i prøveprogrammerne, i vores drikkevand. Når vi kommer til regnskabet, vil I kunne se, at vi bruger mere på vandprøver end på el…

I medierne skrives også om boringsnære beskyttelsesområder. Hvis ikke der inden for de kommende tre år findes frivillige løsninger på vandværkerne, varsler myndighederne at de vil bruge tvang. I Hove er situationen kompliceret af, at der også er en motorvej på pro-grammet. Så længe den fremtid er usikker, ved vi ikke, om vores boring ligger et andet sted om 5 eller 10 år. Derfor er hverken det ene eller det andet på tale lige nu.

Men hvis det ender med et BNBO, så kommer der til at være en udgift, som vi sammen skal bære over taksterne. Til gengæld kan vi så glæde os over en bedre grundvandsbe-skyttelse.

På den teknologiske front er vi udfordret af en ny hjemmesideudbyder, der i perioder har afbrudt vores mulighed for at opdatere vores hjemmeside helt så løbende, som vi tidligere har gjort. Det bliver normalt i løbet af 2019.

Vandværket skal senest den 1. maj 2019 meddele Egedal kommune, om der fortsat er be-hov for at bruge afværgepumpning. Lige nu peger pilen på, at det er der ikke. Vi har reelt ikke afværget målelige mængder i 2018, og vi har samtidigt fuldt udviklingen i hhv. nitrat og pesticider i vores vand. Nitratmængden er ikke steget, og vi har ikke fundet spor af no-gen pesticider.

Kommunen ønsker også, at vi skitserer, hvor en ny vandindvindingsboring kan placeres i fald motorvejen kommer. Det er reelt umuligt at svare seriøst på uden at kende det færdige motorvejsprojekt, uden at kende de reelle planer for en eventuel motorring 5 og uden at kende de videre planer for udbygningen af transformerstationen, som pt. er lagt på hold. Her kommer vi nok til at bede kommunen om at acceptere et løst og foreløbigt svar, eller alternativt få forlænget vores svarfrist.

I 2018 havde vi forventet at skulle regenerere boringen. Det medføre som bekendt både gener og omkostninger. Og lige nu er det udskudt til i hvert fald efter sommerferien. Vi følger ydelsen i boringen nøje, og ser fortsat på pumpeydelsen fra boringen, da vores nye filteropsætning måske vil virke bedre med en lidt større ydelse. Vi fripumper boringen i næste weekend. Hvis det falder positivt ud – vi kan se, at der er vand nok i boringen – så sætter vi en lidt kraftigere pumpe ned, og udskyder regenereringen.

I 2018 har vi besvaret 14 graveforespørgsler. Det tager tid. Så vi kan glæde os til det nye LER-register. Inden for 3 år skal vi aflevere digitale kort til en ny løsning, som så besvarer forespørgslerne automatisk. Det medfører en udgift til at få lavet digitale kort. Men en masse sparet tid i dagligdagen.

I 2018 kom der stort fokus på persondata. Også i vandværksregi. Flere og flere vandvær-ker vælger derfor at slutafregne fraflyttere direkte, fremfor at lade køber og sælger bruge en refusionsopgørelse. Det skal vi også overveje, næste gang der sælges et hus i Hove. Uanset vores valg, så har køber og sælger pligt til at meddele ejerskiftet til vandværket.

På så vidt angår den helt praktiske drift, så har forstyrrelserne i 2018 været få. Vi startede året med en reklamationssag på en filterventil, som gav en meget kort afbrydelse i forsy-ningen. Vi prøvede også en strømafbrydelse i Hove, som Ørsted heldigvis klarede hurtigt. Vores eneste oplevede brud var på en haveslange …

Kigger vi frem, så vil 2019 ud over afværgesituationen nok også indebære, at vi får vurde-ret, om vi kan omlægge ringforbindelsen omkring gadekæret en smule, så den får vand fra den ledning, der i sin tid blev ført bag om Gadekærsvej af Thorsøgårds markvej.

Vi har også lige haft et møde med to nabovandværker omkring vores fælles udfordringer; økonomisk, administrativt og praktisk. Vi har aftalt at mødes igen. Måske er der mulighe-der for at hjælpe hinanden til færre omkostninger, større forsyningssikkerhed og god vandkvalitet.

Vi går travle tider i møde. Så derfor tak til bestyrelsens øvrige medlemmer, som hver især har taget en del af slæbet. Vi skal alle fem slæbe lidt mere i de kommende år. Men vi skal nok klare det.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

3) Det reviderede regnskab til godkendelse: Det reviderede regnskab blev fremlagt.

Det blev konstateret, at vandspildet fortsat er så lavt, at vi ikke betaler strafafgift.

Der blev mindet om, at der fortsat opkræves gebyr pr. faktura, som ikke er tilmeldt Beta-lingsservice. Gebyret er 50 kr. Man sparer fakturagebyret, hvis man tilmelder sig BS. Sam-tidigt gør man det administrative arbejde for vandværket mindre.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4) Budget: Budgettet for 2019 blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

Udgifter til projektering af ny forsyningsledning på Lille Lundevej vil blive afholdt af budgettet, når det lykkes at gennemføre et udbud. Bestyrelsen vil orientere medlemmerne om gennemførelsen og de økonomiske konsekvenser af dette, hvis gennemførelsen kommer til at finde sted inden næste generalforsamling.

5) Forelæggelse af takstblad: Formanden redegjorde for takstbladets og taksternes indhold.

Takstbladet for 20179 blev herefter enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag: Der var ikke indkommet et forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
- Jørn Læsøe – Genopstiller
- Bendt Pyndt – Genopstiller
Begge blev valgt til bestyrelsen for to år uden modkandidater.

8) Valg af bestyrelsessuppleant: Michael Høybye blev valgt som suppleant til bestyrelsen uden modkandidat.

9) Valg af revisorer: Formanden takkede de to revisorer for deres indsats for vandet og borgerne i Hove. Det er en meget værdsat indsats, som også har betydet, at vi har kunnet begrænse vandværkets administrationsomkostninger.

Susanne Engel Jensen og Erik Madsen ønskede at fortsætte som revisor. Begge blev genvalgt. Finn Poulsen blev valgt til revisorsuppleant.

10) Eventuelt: Intet at bemærke.

Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.15 med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent Peter Egemose Grib, referent Michael Høybye.