HOVE VANDVÆRK - REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017


Afholdt 15. marts 2018, kl. 20:00

Til stede: 4 repræsentanter for bestyrelsen, 2 interessenter.

1) Valg af dirigent: Formanden blev valgt som dirigent og referent konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

2) Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:

I beretningen ser vi tilbage på året, som er gået. Og kigger frem på opgaver og planer for de kommende år.

Vand er meget i medierne i disse dage.

Nogle historier går på fund af pesticider i drikkevandet - og på overraskende fund af 'nye' pesticidtyper. Andre historier går på, at mindre vandværker ikke bekymrer sig om resultatet af deres kvalitetskontrol.

Hove skal der ikke være tvivl om, at vi ønsker rent vand i hanerne, og at vi har en faglig tilgang til vores frivillige arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen, som er valgt til at varetage medlemmernes interesser, ønsker naturligvis at sikre rent drikkevand, høj forsyningssikkerhed og lave priser.

Hove Vandværk følger alle krav til kontrol af drikkevandskvalitet, som drikkevandsbe-kendtgørelsen pålægger os. Fund af visse pesticider, som man ikke har kontrolleret for tidligere, hos enkelte vandværker på Fyn har ført til, at drikkevandsbekendtgørelsen er ændret. Vi har bestilt en prøve efter det nye prøveprogram. Det dækker også de fynske pesticider. HOFOR, NOVAFOS og andre vandværker med boringer i nærheden af Hove har allerede testet deres boringer for disse særlige pesticider (som ikke lovligt har kunnet anvendes efter 1996, og som primært har været tiltænkt særlige afgrøder som løg og roer). De oplyser, at de ikke har fundet disse særlige pesticider i deres boringer. Vores forvent-ning er derfor, at testen vil vise, at de heller ikke er i vores drikkevand.

Hove Vandværks prøveprogram og prøveresultater offentliggøres på vandværkets hjem-meside. Så alle kan følge vandets kvalitet. Hvis der er særlig grund til at være opmærksom på resultatet af en vandprøve, så fremgår det af hjemmesiden, og vi har mulighed for at kontakte alle de forbrugere, som har tilmeldt sig vores nyhedsservice, via en SMS. Som forsyningsvirksomhed har vi naturligvis en pligt til ikke at skabe unødig panik, men vi øn-sker naturligvis også at oplyse om den aktuelle vandkvalitet.

I februar 2017 blev vores vand kontrolleret for forekomsten af 32 pesticider. Vi fandt in-gen. I oktober 2016 lavede vi frivilligt - efter generalforsamlingens ønske - en kontrol for 12 flourede opløsningsmidler. Vi fandt ingen. Vi skulle have først have en boringskontrol i 2021, men vi har fremrykket vores. Den er bestilt og tages, så snart laboratoriet har tid.

Vi følger de nye sager i pressen om svampemidler. Lige nu rapporteres kun om fund i overvågningsboringer. Det er ikke fundet i vandværksboringer. Men vi undersøger vores muligheder for at kontrollere for det famøse 1,2,4-triazol sammen med den allerede bestil-te boringskontrol.

På driftsfronten er vi sluppet for ledningsbrud i 2017. Det er godt. Men der har stadig væ-ret noget at lave.

I 2017 lavede vi den varslede ombygning af filtrene, hvor ventiler til skyllevand ikke læn-gere virkede. Det gør de nu.

I 2017 har vi også haft udfald på vandet i nattetimer. Det skyldes, at vores natforbrug er blevet meget lavt, hvilket stiller større krav til kvaliteten af kontraventilerne på vores ud-pumpningsstation. Når de begynder at være slidte, går der luft i pumperne. Vi vil i fremti-den lave proaktive udskiftninger med ca. 24 måneders mellemrum.

I den mere bureaukratiske ende, har vi haft en del mere at se til.

Vores nye indvindingstilladelse kræver, at vi pejler løbende. Så det gør vi.

Den teknologiske udvikling har også fremtvunget et skifte til en ny hjemmesideplatform. Det er blevet godt. Men det har krævet en del nattetimer i juleferien at få på plads. Hvis I støder på noget, som ikke virker, må I gerne sende en mail.

I 2018 er det tid til at udskifte alle målere. De må sidde 6 år. Målerudskiftningen vil lige som sidste gang ske med bistand fra et eksternt firma. Hvis man har måler, som ikke sidde i brønd, vil man lige som sidst skulle være hjemme og have banet vej til måleren.

I 2018 skal vi finde ud af, om det bedre kan betale sig at tætne boringen inden 2019. Det er et krav i indvindingstilladelsen. Det håber vi, at det kan. Og det vil en kommende bo-ringskontrol forhåbentligt kunne bekræfte. Lige nu er afværgepumpningen reduceret. Det har ikke givet anledning til øget nitratindhold i vandet, hvilket peger i retning af, at borin-gen er tæt og ikke belastes af overfladevand. Vi kontrollerede nitrat i råvandet i oktober 2016 og december 2014. Nitratindholdet er faldet.

I 2018 skal vi formentlig også regenerere boringen med de gener, som det kan medføre. Vi følger ydelsen i boringen nøje. Men det bliver i givet fald helst i 4. kvartal. Samtidigt vil nok også skulle se på pumpeydelser, da vores nye filteropsætning måske vil virke bedre med en lidt større ydelse.

I 2018 vil jeg også meget gerne arbejde med et internt årshjul i bestyrelsen, hvor vi får for-delt småopgaver jævnt hen over året på en mere optimal måde. Ikke mindst fordi det er tydeligt, at der bliver meget at se til.

Vandværksforeningen anbefaler, at forsyningsledninger, som ligger på udmatrikulerede arealer tinglyses. Det handler om at fremtidssikre, så nuværende og fremtidige ejere er bekendt med ledningernes placeringer. Det er aktuelt, fordi der er vedtaget nye lovregler, hvor alle ledningskort inden for de næste ca. 3 år skal afleveres til et nyt nationalt, digitalt system. Så alle graveaktører kan få svar med det samme på, hvor ledninger ligger. Så det kommer vi også til at tage fat på de steder i vores forsyningsnet, hvor det er aktuelt at ting-lyse. Vandværket skal naturligvis betale udgifterne til tinglysning.

Vi går travle tider i møde. Så derfor tak til bestyrelsens øvrige medlemmer, som hver især har taget en del af slæbet. Vi skal alle fem slæbe lidt mere i de kommende år. Men vi skal nok klare det.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.

3) Det reviderede regnskab til godkendelse: Det reviderede regnskab blev fremlagt.

Der blev redegjort for status på mellemværende afregnet efter regnskabets afslutning.

Det blev konstateret, at vandspildet fortsat er så lavt, at vi ikke betaler strafafgift.

Der blev mindet om, at der fortsat opkræves gebyr pr. faktura, som ikke er tilmeldt Beta-lingsservice. Gebyret er 50 kr. Man sparer fakturagebyret, hvis man tilmelder sig BS. Sam-tidigt gør man det administrative arbejde for vandværket mindre.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4) Budget: Budgettet for 2018 blev fremlagt, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

Udgifter til projektering af ny forsyningsledning på Lille Lundevej vil blive afholdt af budgettet, når det lykkes at gennemføre et udbud. Bestyrelsen vil orientere medlemmerne om gennemførelsen og de økonomiske konsekvenser af dette, hvis gennemførelsen kommer til at finde sted inden næste generalforsamling.

5) Forelæggelse af takstblad: Formanden redegjorde for takstbladets og taksternes indhold. Den variable afgift er for-øget med 15 øre. Det skyldes en øget statslig afgift.

Takstbladet for 2018 blev herefter enstemmigt godkendt.

6) Indkomne forslag: Der var ikke indkommet et forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
- Peter Egemose Grib – Genopstiller
- Charlotte Haug – Genopstiller
- Ricco Jensen – Genopstiller
Alle blev valgt til bestyrelsen for to år uden modkandidater.

8) Valg af bestyrelsessuppleant: Michael Høybye blev valgt som suppleant til bestyrelsen uden modkandidat.

9) Valg af revisorer: Formanden takkede de to revisorer for deres indsats for vandet og borgerne i Hove. Det er en meget værdsat indsats, som også har betydet, at vi har kunnet begrænse vandværkets administrationsomkostninger.

Susanne Engel Jensen og Erik Madsen ønskede at fortsætte som revisor. Begge blev genvalgt.

10) Eventuelt: Intet at bemærke.

Generalforsamling blev afsluttet kl. 21.30 med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent og referent Peter Egemose Grib.